Tabuľka – Muži

TIPOS III. Liga Bratislava
PoradieTímBody
1Rohožník37
2Rača31
3Inter31
4Rovinka27
5Malacky27
6Senec25
7Tomášov22
8Ivanka22
9Pezinok21
10Slovan Most20
11Bernolákovo19
12Dun. Lužná14
13DNV12
14Báhoň11
15Kalinkovo10
16Rusovce9
Ak si chcete pozrieť úplnú tabuľku, kliknite tu.

Tabuľka – Muži “B”

PoradieTímBody
1NŠK B25
2Kaplna22
3Čataj21
4The Dragons17
5Slovan Most B16
6Vrakuňa B14
7Kozmos12
8Hamuliakovo11
9Š.Ú.R.10
10Reca10
11Ekonóm0
12Blatné0
Ak si chcete pozrieť úplnú tabuľku, kliknite tu.

Tabuľka – Žiaci U13

PoradieTímBody
1Iskra Petržalka18
2Rovinka18
3Mariathal10
4FA Lafranconi10
5Záhor. Bystrica9
6Ivanka9
7Domino C5
8Dúbravka4
9Chorv. Grob3
10Slovan Most3
Ak si chcete pozrieť úplnú tabuľku, kliknite tu.

Tabuľka – Prípravka U11

PoradieTímBody
1Senec24
2Slov. Grob B19
3Tomášov18
4Miloslavov18
5Kráľová18
6Nová Dedinka13
7Slovan Most12
8Chorv. Grob9
9Kaplna C6
10Svätý Jur B3
11Čataj3
12Veľký Biel0
Ak si chcete pozrieť úplnú tabuľku, kliknite tu.

Tabuľka – Prípravka U9

Poradie Tím Body
1 Kráľová 16
2 Nová Dedinka 16
3 Igram 12
4 Dun. Lužná 9
5 Slovan Most 9
6 Dúbravka B 9
7 Veľký Grob 6
8 Miloslavov 3
9 Veľký Biel 0

Ak si chcete pozrieť úplnú tabuľku, kliknite tu.

Stanovy

Futbalového klubu SLOVAN Most pri Bratislave

Článok I
Názov a sídlo

 1. Futbalový klub SLOVAN Most pri Bratislave (ďalej len „FK“) je zriadený podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 2. FK je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou činnosť podľa vlastných Stanov a vnútorných predpisov a podľa právnych noriem Slovenskej republiky.
 3. Sídlom: Športová č. 459, 90046 Most pri Bratislave.
 4. FK SLOVAN Most pri Bratislave vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 

Článok II
Základné princípy činnosti, ciele a poslanie FK

Cieľ a poslanie FK

Cieľom a poslaním FK je vytvárať podľa svojich možností podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, najmä vo futbale, ale aj vo verejnom a spoločenskom živote a tým prispievať k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností a schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.

Základné princípy činnosti FK sú najmä:

 1. Zabezpečuje činnosť v oblasti telovýchovy a športu na danom teritóriu obce Most pri Bratislave.
 2. V záujme spoločného zabezpečenia realizácie potrieb a záujmov svojich členov sa môže FK zlučovať s inými subjektmi s obdobnými princípmi činnosti. Toto zlúčenie podlieha schváleniu členskou schôdzou.
 3. FK je právnickou osobou s právnou subjektivitou a na jej základe vystupuje vo vzťahoch k iným subjektom. Má právo na nedotknuteľnosť majetku FK, informácií, dát, telovýchovnej korešpondencie a na vydávanie svojej tlače.
 4. Spolupracuje s ostatnými FK, resp. športovými klubmi, zväzmi, spoločenskými a inými organizáciami, pričom rešpektuje ich samostatnosť.
 5. Organizovať prestupy a hosťovania členov FK do iných telovýchovných jednôt a športových klubov a organizovať prestupy a hosťovania členov z iných telovýchovných jednôt a športových klubov do FK.
 6. Zabezpečuje dodržiavanie predpisov, uznesení a rozhodnutí vyšších športových orgánov.
 7. Vytvára koncepciu a zabezpečuje na danom území rozvoj športu, najmä mládežníckeho.
 8. Zlepšuje úroveň športu, podporuje rešpektovanie zásady fair play.
 9. V rámci spolupráce organizuje vzájomné športové stretnutia i výmenou skúseností základného funkcionárskeho aktívu.
 10. Vytvára priestor pre širokú a slobodnú výmenu názorov na všetky otázky týkajúce sa oprávnených záujmov a potrieb členov ako i ostatnej verejnosti v rámci športovej činnosti na danom teritóriu. Uplatňuje demokratické presadzovanie záujmov väčšiny za rešpektovanie názorov menšiny.
 11. Rešpektuje stanovy, pravidlá futbalu, predpisy SFZ, BFZ ako aj nariadenia a rozhodnutia FIFA a UEFA, ako aj iné športové stanovy.
 12. Plní ďalšie úlohy a činnosti smerujúce k rozvoju športu na danom teritóriu.

 

Článok III
Členstvo

 1. Členstvo vo FK je dobrovoľné, individuálne, neprevoditeľné na inú fyzickú osobu.
 2. Členom FK sa môže stať fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a vnútornými predpismi FK. Maloletí (do 18. roku života) sa môžu stať členom FK iba na základe písomnej prihlášky podpísanej ich zákonnými zástupcami.
 3. Prihláška do FK musí byť podaná písomne a musí obsahovať nasledujúce údaje o uchádzačovi o členstvo:
  1. meno a priezvisko,
  2. dátum narodenia,
  3. adresu trvalého a prechodného pobytu,
  4. prehlásenie, že pozná svoj zdravotný stav a činnosť v FK bude vykonávať na vlastnú zodpovednosť,
  5. súhlasné stanovisko s dodržiavaním Stanov FK a iných predpisov nadväzujúcich na Stanovy FK,
  6. dátum a podpis uchádzača o členstvo /za neplnoletú osobu zákonný zástupca/.
 4. Dokladom o členstve je členský preukaz FK.
 5. Doba členstva sa počíta odo dňa kedy bola prijatá prihláška výkonným výborom FK.
 6. O prijatí za člena do FK a o vylúčení člena z FK rozhoduje členská schôdza FK na základe návrhu výkonného výboru FK.
 7. Členstvo v FK zaniká:
  1. dňom vystúpenia člena na vlastnú žiadosť,
  2. dňom vylúčenia člena členskou schôdzou pre neplnenie si základných povinností člena,
  3. neplatením členského príspevku po dobu dlhšiu ako 2 roky, ak bol upozornený, alebo ak bolo členskou schôdzou rozhodnuté inak,
  4. úmrtím člena.
 8. Ak zanikne členovi členstvo môže sa stať opäť členom na základe rozhodnutia výkonného výboru spravidla najskôr po uplynutí 2 rokov.

 

Článok IV
Práva a povinnosti členov

Práva člena FK:

 1. Starať sa o všestranný rozvoj športu na danom teritóriu, usilujú o jeho príťažlivosť najmä medzi mládežou, starajú sa o zlepšenie materiálnych, finančných a organizačných podmienok.
 2. Zúčastňovať sa na členských schôdzach FK, ak nedovŕšil vek 18 rokov, majú toto právo jeho zákonný zástupcovia
 3. Navrhovať zástupcov do výkonného výboru FK a do vyšších športovo-technických orgánov.
 4. Byť informovaný o činnosti a hospodárení FK.
 5. Byť volený do orgánov FK po dovŕšení 18 roku života.

Povinnosti člena FK:

 1. Dodržiavať stavy, vnútorné predpisy a uznesenia orgánov FK.
 2. Aktívne sa zapájať do činnosti FK.
 3. Chrániť a ošetrovať majetok vo vlastníctve alebo nájme FK, používať s primeranou starostlivosťou cudzí majetok, ktorý využíva na činnosť FK.
 4. Vystupovať v športovom duchu morálnych zásad a fair play, dbať o dobré meno FK.
 5. Riadne a včas platiť členské príspevky a iné príspevky, ktoré schválili orgány FK.

 

Článok V
Organizačná štruktúra

 1. FK sa z hľadiska vnútornej organizácie a štruktúry člení podľa odvetví na oddiely a tie na družstvá /ďalej len „zložky FK“/.
 2. Zložky FK nie sú právnickými osobami.

 

Článok VI
Orgány

 1. Orgánmi FK sú:
  1. Členská schôdza, resp. Mimoriadna členská schôdza,
  2. Výkonný výbor,
  3. Kontrolná a revízna komisia.
 2. Z každého rokovania orgánov FK musí byť vyhotovená písomná zápisnica s uzneseniami.
 3. Za FK koná predseda, podpredseda a ďalší poverený člen výkonného výboru.
 4. Do dňa registrácie na MV SR koná za FK prípravný výbor v zložení:
  predseda – Ing. Marek Rendek
  člen – Dušan Ťapuška
  člen – Peter Švihel
 5. Prípravný výbor zvolá členskú schôdzu FK do troch mesiacov od dátumu registrácie na MV SR.

 

Článok VII
Členská schôdza

 1. Najvyšším orgánom FK je Členská schôdza, ktorá sa koná raz za kalendárny rok, resp. Mimoriadna členská schôdza. Členskú schôdzu, resp. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor. Deň, miesto konania a program stanoví výkonný výbor FK mimimálne 15 dní pred termínom jej konania a zašle o tom pozvánky všetkým členom na adresy trvalého, resp. prechodného pobytu.
 2. Členská schôdza FK, resp. Mimoriadna členská schôdza volí a odvoláva členov výkonného výboru. Volebné obdobie výkonného výboru je 4 roky.
 3. Členská schôdza FK, resp. Mimoriadna členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina z riadnych členov. Návrh je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 4. Členská schôdza FK, resp. Mimoriadna členská schôdza:
  1. schvaľuje zánik FK rozpustením alebo zlúčením s iným občianským združením,
  2. schvaľuje žiadosť na účasť FK v inej právnickej osobe alebo žiadosť o vystúpenie FK z inej právnickej osoby,
  3. schvaľuje stanovy a symboliku FK, ich zmeny a doplnky,
  4. schvaľuje rozpočet FK na príslušný kalendárny rok,
  5. schvaľuje správu o činnosti, hospodárení a majetku FK za kalendárny rok, ktorý predkladá Výkonný výbor FK,
  6. schvaľuje plán činnosti a hospodárenia FK za kalendárny rok, ktorý predkladá Výkonný výbor,
  7. schvaľuje správu Kontrolnej a revíznej komisie FK,
  8. volí a odvoláva členov Kontrolnej a revíznej komisie,
  9. schvaľuje poradie troch náhradníkov do Výkonného výboru FK a jedného náhradníka do Kontrolnej a revíznej komisie FK.
 5. Mimoriadna členská schôdza FK musí byť zvolaná, ak o to požiada minimálne 30% členov FK. Tejto požiadavke musí výkonný výbor FK vyhovieť do 7 dní od jej obdŕžania.
 6. Každý riadny člen FK má 1 hlas a je povinný na každej členskej schôdzi, resp. mimoriadnej sa preukázať platným členským preukazom FK.

 

Článok VIII
Výkonný výbor

 1. Medzi členskými schôdzami riadi činnosť FK Výkonný výbor FK. Výkonný výbor je päť až sedemčlenný, pričom spomedzi zvolených členov výkonného výboru si volí predsedu, podpredsedu, tajomníka, pokladníka a ďalších funkcionárov.
 2. Výkonný výbor schvaľuje:
  1. vnútorné predpisy FK, ich zmeny a doplnky,
  2. funkcie v aparáte FK a náplne práce,
  3. prijatie zamestnanca do pracovného pomeru v FK, ukončenie pracovného pomeru zamestnanca v FK, mzdy a odmeny zamestnancov FK,
  4. príspevky, podpory a dary členom FK a iným právnickým a fyzickým osobám,
  5. právne vzťahy s právnickými osobami a fyzickými osobami s výnimkou tých, ktoré sú v kompetencii Členskej schôdze, resp. Mimoriadnej členskej schôdze FK,
 3. Výkonný výbor zabezpečuje:
  1. Športovo-technickú časť činnosti FK – najmä materiálne, organizačné, obsahové, personálne a iné podmienky potrebné na činnosť športových družstiev FK,
  2. dodržiavanie a plnenie noriem a uznesení Slovenského futbalového zväzu, Bratislavského futbalového zväzu a Oblastného futbalového zväzu Bratislava-vidiek,
  3. spoluprácu s ostatnými subjektmi futbalového hnutia na Slovensku a v zahraničí
 4. Právne úkony v mene FK robia jeho štatutárny zástupcovia – predseda FK, podpredseda FK a ďalší poverený člen výkonného výboru. Na platnosť písomného právneho úkonu sa vyžaduje podpis dvoch štatutárnych zástupcov FK spoločne.
 5. Výkonný výbor FK sa schádza min. raz za mesiac.
 6. Výkonný výbor FK zvoláva predseda alebo podpredseda.
 7. Výkonný výbor FK je uznášania schopný, ak je prítomných nadpolovičná väčšina jeho členov a návrh je prijatý ak ho schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 8. Výkonný výbor FK rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci Členskej schôdze, Mimoriadnej členskej schôdze a Kontrolnej a revíznej komisie.

 

Článok IX
Kontrolná a revízna komisia

 1. Kontrolná a revízna komisia FK je nezávislý orgán FK oprávnený kontrolovať všetky druhy činností FK.
 2. Kontrolná a revízna komisia FK je trojčlenná a spomedzi svojich členov si volí svojho predsedu.
 3. Predseda kontrolnej a revíznej komisie má právo sa zúčastňovať zasadnutí výkonného výboru.
 4. Kontrolnú a revíznu komisiu zvoláva jej predseda najmenej tri razy v kalendárnom roku.
 5. Kontrolná a revízna komisia FK je uznášaniaschopná, ak je prítomných nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenie je platné ak ho schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 6. Kontrolná a revízna komisia predkladá správu o svojej činnosti na členskej schôdzi.

 

Článok X
Majetok a hospodárenie

 1. Majetok FK tvoria finančné príspevky, hnuteľný a nehnuteľný majetok, pohľadávky a iné majetkové a nemajetkové práva.
 2. Zdrojom majetku sú:
  1. členské príspevky riadnych členov FK,
  2. dary od fyzických a právnických osôb,
  3. príjmy zo športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej verejnoprospešnej činnosti FK,
  4. príjmy z reklám, prenájmu vlastného majetku, z predaja majetku a práv FK,
  5. príjmy z podnikania, ktoré schválili orgány FK a ktoré je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky,
  6. príjmy z vkladov, účtov a výnosy z cenných papierov,
  7. dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,
  8. príjmy z ostatných činností FK.

 

Článok XI
Záverečné ustanovenie

 1. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v týchto Stanovách a týkajú sa činnosti FK, alebo iných predpisoch nadväzujúcich na tieto Stanovy, rozhoduje výlučne výkonný výbor FK
 2. Výklad Stanov FK vykonáva výkonný výbor FK.
 3. Právne veci neupravené týmito stanovami sa riadia zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 4. O zániku FK s právnym nástupcom alebo bez neho, ako i o majetkovo-právnom vysporiadaní FK rozhoduje výlučne členská schôdza FK.
 5. Pri zániku FK bude ustanovená likvidačná komisia v zmysle právnych predpisov, ktorá vykoná majetkoprávne vysporiadanie FK.
 6. Tieto stanovy schválil prípravný výbor FK dňa 29.11.2011 a týmto dňom nadobúdajú platnosť. Účinnosť nadobúdajú dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 

Stanovy FK Slovan Most pri Bratislave v PDF verzii

Kalendár

Aktuálny dátum:
14. júna 2024

Dnes má meniny:
Vasil

Udalosti

Info

Pokiaľ by ste chceli na stránku umiestniť oznam týkajúci sa futbalového klubu, pošlite e-mail na nasledovnú mailovú adresu: oznamy